ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιφέρειας Κρήτης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΚΡΗΤΗ” 2014-2020
Η επιχείρηση ΜΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -MHTE 1040K131K3117301
που εδρεύει στην Περιφέρεια Κρήτης εντάχθηκε στη
δράση «3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από
την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης».
Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Κρήτης με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη διασφάλιση
επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.
Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης με κωδικό
ΚΡΗΕ5-0226665 είναι 4.557,75€, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19
στην Περιφέρεια Κρήτη

June and September offerBook direct with us for more than 7 days and save 10 % of your total cost of your stay... Cheers

The Landloard